• احسان تقدسی   demokracy@

      1398/01/17 ساعت 22:21

      #وزارت‌علوم مدرک دکتری آقای #نوبخت از دانشگاه خارج از کشور را تائید کرد. سمعا و طاعتا. ایشان می‌توانند دوخط از یک کتاب انگلیسی تخصصی رشته خود را بخوانند؟ من گمان نکنم. جای تائید و تکذیب‌ها همین یک فقره کار پاسخ بهتری است.