• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

    1398/06/30 ساعت 09:45

    ١ داستان کارگرانی که روزی برای پروژه بین‌المللی و بزرگ #ذره_الهی کار می‌کردند آیا #هپکو از پس مطالبات کارگرانش بر می‌آید؟ ٢١نفر از کارگران شرکت هپکو آزاد شده‌اند و فقط ٨تن از ٢٩کارگر بازداشتی هنوز آزاد نشده‌اند. #هپکو_تنها_نیست

  • عباس آخوندی مخالف #مسکن_مهر بود درحالیکه رفقایی داره که توی صنعت ساختمان‌سازی ذینفع بودند. بیژن زنگنه مخالف خصوصی‌سازی دوره احمدی‌نژاد بود ولی گویا باجناق‌ش از خصوصی‌سازی #هپکو منتفع شده … همه لیبرال‌ها شبیه همند.‌ مخالف منافع اکثریت مردم؛ عاشق جیب اطرافیان‌شون. #هپکو_تنها_نیست