• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1397/06/29 ساعت 21:40

    اگر شخصیتی، مشکلات شخصی و خانوادگی بیست سال پیش رقیب سیاسی اش (آن هم زبان طرف سوم ماجرا) به عرصه رسانه و سخنرانی بکشاند، نامش چیست؟ #همه_میدانند