• بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1398/01/19 ساعت 06:08

  . گر «تو» همراهم نباشی صبح بی معناشود #هما_کشتگر درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه دوشنبه بهاری شما به خیر و شادی و پر ازرنگ و نور گل. و پر از عطرگل دوشنبه‌ای سرشار از… https://www.instagram.com/p/Bv-fMIdh۱Hq/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱rbv۳wt۹dmld۹ …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1398/01/08 ساعت 06:44

  . تو ان صبح دل انگیزی، که در جانم نسیم و عطر تو پیچد و مدهوشم کند هر دم! #هما_کشتگر درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه پنجشنبه بهاری شما به خیر و شادی و پر ازرنگ و نور گل. و… https://www.instagram.com/p/BviOsL-Bm_D/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=jrv۶sdavbyuk …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1398/01/06 ساعت 05:44

  . تو ان صبح دل انگیزی، که در جانم نسیم و عطر تو پیچد و مدهوشم کند هر دم! #هما_کشتگر درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه سه شنبه بهاری شما به خیر و شادی و پر ازرنگ و نور گل.… https://www.instagram.com/p/Bvc-OXOhxDr/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۰ms۸jdflxl۶d …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/10/08 ساعت 06:43

  . صبح « من » یعنی طلوع چشم «تو» جان تازه میدهد در هر پگاه #هما_کشتگر درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه شنبه پر از دی ماه شما به خیر و شادی و پر ازته مایه‌های قزمز و گل… https://www.instagram.com/p/Br۹KqKLhcdY/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱mzvlch۸۳۰l۸u …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1396/06/19 ساعت 09:31

  . تو ان صبح دل انگیزی که در جانم نسیم و عطر توپیچد ومدهوشم کند هر دم #هما_کشتگر سپاس و درود بر… https://www.instagram.com/p/BY۲RdY۳F-t۵/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1398/01/29 ساعت 05:42

  . . تو ان صبح دل انگیزی، که در جانم نسیم و عطر تو پیچد و مدهوشم کند هر دم! #هما_کشتگر درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه پنجشنبه بهاری شما به خیر و شادی و پر ازرنگ و نور… https://www.instagram.com/p/BwYMUzPByaC/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱fc۴۳eb۴۳ua۷۶ …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1398/01/18 ساعت 07:10

  . تو ان صبح دل انگیزی، که در جانم نسیم و عطر تو پیچد و مدهوشم کند هر دم! #هما_کشتگر درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه یکشنبه بهاری شما به خیر و شادی و پر ازرنگ و نور گل. و… https://www.instagram.com/p/Bv۸BoNeh۷JG/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=pafapfuctapn …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1398/01/08 ساعت 06:44

  . تو ان صبح دل انگیزی، که در جانم نسیم و عطر تو پیچد و مدهوشم کند هر دم! #هما_کشتگر درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه پنجشنبه بهاری شما به خیر و شادی و پر ازرنگ و نور گل.… https://www.instagram.com/p/BviOsL-Bm_D/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱h۸kpxmblm۹bk …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/12/27 ساعت 05:55

  . . . گر «تو» همراهم نباشی صبح بی معناشود #هما_کشتگر درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه دوشنبه شما به خیر و شادی و پر ازرنگ و نور گل. و رایحه زیبای گل دوشنبه‌ای سرشار از… https://www.instagram.com/p/BvIgEWBhKe۲/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=r۹۲۷۹lr۱k۰in …

 • احسان تقدسی   demokracy@

  1397/05/14 ساعت 11:34

  گیرم به هوای دل خود شعر بگویم حاشا که هوایی به دلم نیست بجز تو #هما_کشتگر