• #هایابوسا۲، #کاوشگر فضایی ژاپنی موفق به نشاندن دو سطح‌نورد کوچک روی سیارکی در فاصله ۳۸۰ میلیون کیلومتری از #زمین شد. سطح‌نوردهای یادشده در این ماموریت، نخستین مورد از مجموعه‌ی ربات‌هایی هستند که این کاوشگر در آینده، بر سطح این #سیارک قرار خواهد داد. | https://goo.gl/yP۸uv۴