• مردی که درسال ۲۰۰۳ با پریدن از بالای آبشار #نیاگارا زنده مانده بود وقتی برای بار دوم دست به این اقدام زد، جان خود را ازدست داد واحدمرکزی خبر