• اولین نوزاد از رحم پیوندی از یک زن مرده پای به جهان هستی نهاد! برای نخستین بار #نوزادی از طریق #رحم_پیوندی فردی مرده در برزیل سالم به دنیا آمد. این عمل پیوند که ده ساعت طول کشید در سال ۲۰۱۶در سائوپائولوی برزیل انجام شد. پس از این عمل، مادر ۳۲ ساله تحت درمان باروری نیز قرار گرفت.