• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/08 ساعت 22:26

    «کوچکترین پسر دنیا» به خانه رفت #نوزادی ژاپنی که هنگام تولد ۲۶۸ گرم وزن داشت و رسانه‌ها به او لقب «کوچکترین #پسر دنیا» دادند، پس از دو ماه حضور در #بیمارستان و رسیدن به وزن ۳.۲ کیلوگرم مرخص شد و به خانه رفت. /ایسنا