• سید محمد حسینی   hosseini_info@

      1397/08/11 ساعت 13:49

      تعداد اصلاح طلبانِ پناهنده کم نیست از تئوریسین، وزیر، وکیل، هنرمند تا خبرنگار و فعال دانشجویی که غالبا اون ور آب ماهیت خود را رو می‌کنند مثل #نورالدین_پیرموذن نماینده #اصلاح_طلب و عضومشارکت و مع الأسف شاخه داخلی اصلاحات حاضر به مرزبندی با آنها نیست!