• یه عمر برای شادبودنم تلاش کرده بود. از رفتنش لبخندشو بیرون کشیدم … #نه_به_ناامیدی

  • کوت کنید ، آخرین باری که تلخ‌ترین روز زندگی‌اتان بود و نا امید شده بودید و فکر می‌کردید همه چیز نابود شده کی بود و چرا ؟ و شما به چه شکل روبروی این نا امیدی ایستادید زندگی را دوباره ساختید که امروز آن را بنویسید! #نه_به_ناامیدی