• محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1400/01/21 ساعت 02:04

  اعمال فشار در لوای قانون یا مطالبات قانونی!بر گردانندگان رسانه‌های جمعی و اجتماعی برای حذف حساب اشخاص،روشی حاکمیتی برای قرق رسانه‌ای سخت ومنفی است.
  بدینسان تقویت و تحکیم حساب کاربران دلخواه و به نفع خود،در قالب قرق رسانه‌ای سخت ومثبت نیز امکان پذیر خواهدبود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1400/01/19 ساعت 03:19

  فیلترینگ یکی از روش‌های قرق رسانه‌ای سخت و‌ منفی است که توسط حاکمیت‌ها و با استفاده از دسترسی به مخابرات و اینترنت انجام می‌شود.
  کاربران نیز برای دسترسی به سایت‌ها و شبکه‌های فیلتر شده و شکستن قرق رسانه‌ای سخت و‌ منفی از انواع فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1400/01/14 ساعت 01:20

  امکان ترجمه یک طرفه متن ازسایر زبانها به انگلیسی دربرنامه‌ها،ایجاد رانت اطلاعاتی یک جانبه برای کاربران و بهره برداران انسانی و رباتیک از همه منابع اطلاعاتی ملت‌ها و محدود کردن سایر کاربران غیرانگلیسی زبان است.
  این روش میتواند باعث سرقتهای کلان ادبی وعلمی بشود.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/12/11 ساعت 01:16

  تشکلها در بزنگاه‌های سیاسی نظیر انتخابات باعناوین دهان پرکن وطرح مطالب هدفمند توسط لیدرهای همزبان و دارای اهداف سیاسی مشترک،خوراک قرق رسانه‌ای رافراهم نموده وبا تکثیر وتکرار اخبار دست ساز به دنبال جریان سازی سیاسی برای تغییر باورهای مخاطبان و انتخابگران هستند.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/10/20 ساعت 01:54

  نظریه قرق رسانه‌ای ناقض نظریه‌های رسانه نیست.بلکه برای روش شناسی جریان قرق رسانه‌ای باید نظریه‌های رسانه را شناخت.
  بررسی ابعاد مختلف قرق رسانه‌ای نشان می‌دهدکه رسانه‌ها چگونه خواسته یا ناخواسته در مسیر نشر یا جلوگیری از انتشار اخبار به نفع قدرتها حرکت میکنند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/10/20 ساعت 01:31

  مقایسه رفتاری رسانه‌های اجتماعی نشان میدهد که اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های طراحی شده و فعال در شبکه‌های اجتماعی برای دوام و بقای کدخدا! و در مسیر تحقق دهکده جهانی حرکت میکنند و در صورت لزوم حتی رییس جمهور آمریکا را نیز تحت قرق رسانه‌ای منفی سخت و نرم قرار میدهند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/10/19 ساعت 18:07

  رسانه‌های اجتماعی که سال گذشته جولانگاه ترامپ بود وصفحه معترضان ترور قاسم سلیمانی را بسته و پیامهای آنها راحذف میکرد،امروز دسترسی ترامپ به همان شبکه‌ها رامحدود کرده است.
  اینگونه قرق رسانه‌ای؛توسط صاحبان رسانه‌ها وقدرتهای دارای تکنولوژی ماهواره‌ای انجام میشود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/10/18 ساعت 04:00

  پخش تصاویر درگیریهای انتخاباتی درآمریکا،برنامه ریزی شده است.نمایش آزادی رسانه‌ها درآمریکا برای مقایسه آن با سایرکشورها سازماندهی میشود تا درقرق رسانه‌ای نرم و‌مثبت،شیوه مدیریت بحران وانتقال پیام درآمریکابه عنوان یک برتری مدنی وجریان دموکراتیک به جهان القأشود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/10/18 ساعت 03:20

  حذف پیام ویدئویی دونالدترامپ خطاب به هوادارانش درباره انتخابات آمریکاتوسط فیسبوک و یوتویوب #قرق_رسانه_ای_سخت_و_منفی است.
  سلب دسترسی کاربران وحذف پیام آنها در رسانه‌های جمعی و اجتماعی توسط صاحبان وگردانندگان این رسانه‌ها،قرق رسانه‌ای سخت و منفی به حساب می‌آید.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/08/09 ساعت 14:41

  مسدود کردن صفحه اینستاگرام رهبر انقلاب اسلامی نمونه بارز قرق رسانه‌ای سخت ومنفی است.
  در قرق رسانه‌ای سخت و منفی،قرق گران که صاحبان رسانه هستند با استفاده از دسترسی‌های ویژه به کنترل برنامه‌ها و سخت افزارهای متکی به اینترنت،حساب کاربران را حذف یا مسدود می‌کنند.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/20 ساعت 00:23

  مصاحبه خبرگزاری ایلنا با علی اکبر جوانفکر در اواخر سال ۹۸ انجام شدو ۱۸ فروردین ۹۹ منتشر گردید!
  پس از اعتراض وی به تحریف سخنانش، ایلنا خبر را اصلاح کرد ولی خبر تحریف شده درحلقه‌های قرق رسانه‌ای باقی مانده وهمسو با اهداف قرق گران رسانه‌ای درفضای رسانه می‌چرخد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/10 ساعت 22:33

  قرق رسانه‌ای الزاما"به معنی برجسته سازی اخبارنیست.بلکه درقرق رسانه‌ای منفی؛راه‌های انتقال پیام به شکل سخت افزاری ونرم افزاری،محدود ویا بسته میشود.
  درقرق رسانه‌ای مثبت؛امکانات سخت افزاری ونرم افزاری درجهت تکثیراخبار موردنظرقرق گران رسانه‌ای به کار گرفته میشود.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/10 ساعت 14:44

  قرق رسانه‌ای مثبت به معنی انتشار گسترده،و قرق رسانه‌ای منفی به معنی منع گسترش اخبار در رسانه‌های ارتباط جمعی و اجتماعی است و پیامهای تحت قرق رسانه‌ای الزاما" اخبار جعلی نیست.
  قرق رسانه‌ای سخت(سخت افزاری)و قرق رسانه‌ای نرم(نرم افزاری) میتواندمثبت یامنفی باشد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/09 ساعت 21:06

  هرچند قرق رسانه‌ای در بسیاری از موارد به منظور دستیابی به اهداف سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی سریع انجام میشود ولی نباید از نظر دور داشت که آرشیو رویدادهای خبری وپیامهای تولیدی-به خصوص بصورت مکتوب-در نهایت منجر به مخدوش شدن منابع مطالعاتی آینده نیز خواهدشد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/09 ساعت 00:51

  رسانه‌های مکتوب با استفاده ازاخبار رسانه‌های فعال درفضای مجازی،مطالبی که درجریان قرق رسانه‌ای،برجسته و تکرار شده است را ثبت و نهادینه نموده و به عنوان وقایع تاریخی ماندگار میکنند.
  این فرآیند میتواند منابع تاریخی تحقیق علمی درآینده را با تشکیک وثوق مواجه کند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/22 ساعت 01:23

  هماهنگی رسانه‌ها در راستای انتقال پیام واحدبرای دستیابی به اهداف ومقاصد از پیش تعیین شده؛قرق رسانه‌ای نرم است.
  انتشار سریع وهماهنگ اخبار برای انتقال پیام؛قرق رسانه‌ای مثبت وامتناع از انتشار اخبار مخالف بااهداف وبرنامه‌های سازمان یافته؛قرق رسانه‌ای منفی است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/20 ساعت 23:45

  فارغ از درستی یا نادرستی شیوه‌های مدیریت افکار عمومی برای مواجهه با یک پدیده اجتماعی،ممنوعیت انتشار آمار و ارقام توسط رسانه‌های ارتباط جمعی و اجتماعی؛قرق رسانه‌ای منفی است.
  محدودیتهای سخت افزاری؛قرق رسانه‌ای سخت ومحدودیتهای نرم افزاری،قرق رسانه‌ای نرم است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/08 ساعت 20:52

  برخی بنگاه‌های خبری با قرق رسانه‌ای نرم و‌ مثبت،انتشار اخبار برجسته کرونا را در دستورکار خود قرار می‌دهند تا اهداف و برنامه‌های سفارش دهندگان اخبار جعلی را ممکن سازند.
  این درحالی است که خطرات احتمالی #کرونا بیشتر از آنفولانزا و دیگر بیماری‌های اپیدمی نیست.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/09 ساعت 03:07

  استفاده سیاسیون ودولتی‌ها از جمله مدیران عالی ارتباطات وفنآوری اطلاعات ازشبکه‌های اجتماعی برای انتقال پیام وخبر رسانی،به این معنی است که نظریاتی مثل«گرداب سکوت»درحوزه رسانه،کارکرد سابق خود راندارد.
  باتوجه به پیدایش رسانه‌های نوین،باید مخاطبان فعال رادرک کرد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 22:34

  رسانه اجتماعی میتواند اخبار جعلی رسانه‌های جمعی و یا اجتماعی را شناسایی کندو با بهره گیری از شواهد،دلایل ومنابع موثق،به مخاطبان و کاربران معرفی وآنها را اصلاح نماید.
  رسانه‌های اجتماعی و جمعی می‌توانند قرق رسانه‌ای ایجاد کرده یا آن را بشکنند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_نرم

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 00:45

  دارندگان توان سخت افزاری با مسدود کردن دامنه می‌توانند به سرعت صفحه و محتوای سایت‌ها، پایگاه‌های خبری و تحلیلی،خبرگزاری‌ها و‌برنامه‌های فضای مجازی را از دسترس گردانندگان و‌
  مخاطبان آن خارج کنند.
  سرنوشت رسانه‌های متکی به اینترنت به صاحبان اینترنت وابسته است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 00:23

  هنگام بروز یک حادثه بزرگ که میزان مراجعات به منابع سریع خبری در اینترنت و فضای مجازی زیاد می‌شود؛ به دلیل حساسیت بالا،تلاش‌ها برای قرق رسانه‌ای نرم (مثبت یا منفی) افزایش می‌یابد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_نرم

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/25 ساعت 02:02

  حفظ یا حذف پست‌ها و عکسهای کاربران به نفع یا علیه قدرتهای بزرگ و صاحبان تکنولوژی‌های نوین ارتباطی توسط شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی وابسته،به ترتیب قرق رسانه‌ای سخت و مثبت و قرق رسانه‌ای سخت و منفی است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_سخت_و_مثبت
  #قرق_رسانه_ای_سخت_و_منفی

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/13 ساعت 21:47

  قرق گران رسانه‌ای همزمان با قرق رسانه‌ای سخت ومنفی علیه فعالیت کاربران فضای مجازی منتقد یا مخالف خود،تلاش میکنند با تولید اخبارجعلی وقرق رسانه‌ای نرم و‌مثبت،برخی باورها و ارزشهای جوامع همگون راهدف قرارداده و باتکرار اخبار دروغ درفضای مجازی آن را باورپذیر کنند.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/13 ساعت 19:15

  حذف پستهای کاربران توسط صاحبان برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی در فضای مجازی،قرق رسانه‌ای سخت و منفی است.در این روش؛قرق گران رسانه‌ای با استفاده از سخت افزار و نرم افزار برنامه هایی که کنترل آن را در اختیار دارند به حذف پستهای کاربران دست میزنند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1400/01/22 ساعت 10:18

  فیلترینگ روشی برای قرق رسانه‌ای سخت ‌و منفی است که توسط بخش‌های مخابراتی زیر نظر حاکمیت انجام می‌شود.مسئولین به دلیل تضادهای ظاهری فیلترینگ با آزادی‌های اجتماعی،خود را مخالف آن نشان می‌دهند!چنانچه این کار جزو مسئولیت‌های اجرایی آنها نیز باشد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #فیلترینگ

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1400/01/19 ساعت 03:34

  در مواردی قرق رسانه‌ای سخت و منفی برای مسدود کردن راه قرق رسانه‌ای نرم و مثبت انجام میشود.فیلترینگ یکی از همین موارد است.
  تشخیص لزوم قرق رسانه‌ای سخت و منفی با حاکمیت هاست.
  برداشتن فیلترینگ برنامه‌ها می‌تواند به دلیل بی اثر شدن آن و یا توسعه آن برنامه‌ها باشد.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1400/01/17 ساعت 03:19

  رسانه‌های اجتماعی این قابلیت را دارند تا قرق رسانه‌ای رسانه‌های جمعی را بشکنند.البته گردانندگان رسانه‌های جمعی نیز با استفاده از امکانات فضای مجازی به قرق رسانه‌ای نرم مثبت یا منفی متناسب با رویکردهای خبری،اهداف و برنامه‌های خود می‌پردازند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_نرم

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1400/01/14 ساعت 00:53

  اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مبتنی بر اینترنت مثل #کلوب_هاوس،#اینستاگرام و #توئیتر که به منظور توسعه وتنظیم ارتباطات اجتماعی وایجاد یاشکستن قرق رسانه‌ای سخت ونرم،له یا علیه اطلاعات آزاد شکل میگیرد،همواره درمعرض قرق رسانه‌ای سخت توسط قدرتها وصاحبان این برنامه هاست.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/11/10 ساعت 01:53

  اظهارنظر یک روحانی درباره عملکرد رییس دولت وبدون اشاره مستقیم به شخص را میتوان بعنوان یک تاکتیک قرق رسانه‌ای نرم نام برد.
  درشرایطی که عملکرددولت درهمه زمینه‌ها موردانتقاد مردم است،ادأ یکی دوجمله توهین آمیز درتلویزیون!زمینه مظلوم نمایی دولت بنفش رافراهم میکند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/10/20 ساعت 01:38

  دونالد ترامپ تلاش می‌کند با نشان دادن رفتارهای غیر مترقبه از جمله اعلام عدم حضور در مراسم تحلیف جو بایدن،قرق رسانه‌ای شکل گرفته در رسانه‌های جمعی و اجتماعی علیه خود را بشکند.
  یکی از روش‌های شکستن جریان قرق رسانه‌ای،بروز رفتارهای غیر منتظره و ساختار شکن است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/10/19 ساعت 19:31

  اگر دستگاههای اطلاعاتی آمریکا،انگلیس و اسراییل در مناقشات انتخاباتی آمریکا نیز وارد عمل شده و پروژه کشته سازی را کلید میزدند،تعداد کشته‌های یک نیمروز درگیری در واشنگتن چندین برابر میشد.قرق رسانه‌ای نرم و مثبت تلاش میکند تا اذهان عمومی را از این موضوع غافل کند.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/10/18 ساعت 04:08

  آمریکا می‌داندکه انتشار اخبار و گزارش‌ها و تصاویر درگیری‌های انتخاباتی آمریکا در فضای مجازی اجتناب ناپذیر است،پس تلاش می‌کند تا قرق رسانه‌ای نرم و مثبت به راه انداخته و آزادی رسانه‌ها در ایالات متحده را به عنوان نمونه موفق و ستودنی و یک امتیاز بزرگ معرفی کند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/10/18 ساعت 03:33

  اعمال محدودیت در انتقال و پیام گذاری بر روی توئیت‌های دونالدترامپ و محدودیتهای دسترسی کاربران به توئیتهای ترامپ خطاب به هوادارانش درباره نتیجه انتخابات آمریکا،قرق رسانه‌ای سخت و منفی است.
  رسانه‌ها میتوانند امکان بازنشر یا پیام گذاری در رسانه‌ها را محدود کنند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/08/09 ساعت 14:41

  مسدود کردن صفحه اینستاگرام رهبر انقلاب اسلامی نمونه بارز قرق رسانه‌ای سخت ومنفی است.
  در قرق رسانه‌ای سخت و منفی،قرق گران که صاحبان رسانه هستند با استفاده از دسترسی‌های ویژه به کنترل برنامه‌ها و سخت افزارهای متکی به اینترنت،حساب کاربران را حذف یا مسدود می‌کنند.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/04/29 ساعت 21:47

  انتشار خبر کذب روزنامه شرق و دست به دست کردن اخبار جعلی درباره آقای حمید بقایی نمونه بارز قرق رسانه‌ای برای دستیابی به اهداف مشخص است.در جریان قرق رسانه‌ای با تکثیر خبر،باورپذیری ایجاد میکنند.
  حضور بقایی دردفتر روزنامه شرق،قرق رسانه‌ای خبرسازان جعلی را شکست.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/11 ساعت 00:18

  هدف گذاری اصلی قرق رسانه‌ای برای ایجاد باورجمعی منطبق با میل وسلیقه قرق گران رسانه‌ای یا جلوگیری از باور جمعی خلاف میل قرق گران رسانه‌ای است.درهرحال قرق رسانه‌ای مثبت یامنفی وسخت یانرم با گزینش اخبار وپیامها وحتی رسانه‌ها وپیام رسانها و جامعه هدف انجام میشود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/10 ساعت 17:23

  قرق رسانه‌ای اساسا" بر گسترش و تکرار اخبار یا جلوگیری از آن استوار است.
  اخبار با تکرار باورپذیر میشوند و‌ با منع تکرار،از باورپذیری اجتماعی آنها کاسته میشود.
  تکرار جای خود را به وثوق منبع خبر میدهد ودر یک استراتژی مشخص،اخبار موثق تحت قرق رسانه‌ای قرارمیگیرد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/10 ساعت 04:18

  قرق رسانه‌ای منفی اعم ازسخت ونرم، جدای ازپنهان سازی وقایع درحال حاضر،باعث ضعف منابع مطالعاتی آینده نیز خواهد شد.
  چه بسا قرق گران رسانه‌ای امروز برای آینده نیزبرنامه هایی داشته باشندکه به سختی بتوان به آنهاپی برد.
  تأثیرمنفی پنهان سازی وقایع،کمتر ازتحریف نیست.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/09 ساعت 15:01

  تحریف تاریخ داخلی و بین المللی میتواند از اهداف و برنامه‌های کلان قرق رسانه‌ای باشد.به گونه‌ای که اخبارجعلی کنشها و‌ واکنشهای سیاسی و اجتماعی توسط رسانه‌های جمعی و اجتماعی قرق‌گر در فضای مجازی تولید و بازنشر شده و در آثار مکتوب و‌کتابخانه‌ای ماندگار میشود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/08 ساعت 17:54

  برخی سایتهاوکانالهای انتقال پیام درفضای مجازی برای جلب مخاطب و افزایش تعدادبازدیدکنندکان اقدام به انتشار یابرجسته سازی تیتر وعناوین خبری مرتبط یاغیرمرتبط باحوزه فعالیت خودنموده وبی ارتباط بااهداف قرق گران رسانه‌ای،حلقه‌های زنجیره قرق رسانه‌ای را کامل میکنند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/21 ساعت 03:24

  استفاده از کلمات و جملات مشابه در رسانه‌های جمعی و اجتماعی متکی به اینترنت باعث پرتکراری در جستجوها و ایجاد باور جمعی می‌شود.
  دلایل مختلف سیاسی،اجتماعی و اقتصادی می‌تواند موجب استفاده از اخبار و کلمات و‌ جملات مشابه باشد که منجر به قرق رسانه‌ای نرم می‌شود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/09 ساعت 01:19

  برخی بنگاه‌های خبری با قرق رسانه‌ای نرم و منفی،اخبار مربوط به محدودیت‌های بیماری کرونا و ضعف آن نسبت به سایر بیماری‌های اپیدمی را منتشر نمی‌کنند.این روند می‌تواند به ضعف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف قرق گران رسانه‌ای بیانجامد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #کرونا

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/08 ساعت 02:33

  انتشار اخبار جعلی مربوط به بیماری #کرونا تازمانی که به محدودیتهای سخت افزاری تبدیل نشده است،نمونه بارز یک قرق رسانه‌ای نرم است وقرق گران رسانه‌ای از انتشار یاعدم انتشار اخبار مربوط به آن اهداف مشخص ومتفاوتی رادنبال میکنندکه در گروههای چندگانه تفکیک پذیر است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/09 ساعت 01:31

  با گسترش رسانه‌های نوین و پیدایش رسانه‌های اجتماعی ،بعضی از نظریه‌های رسانه و ارتباطات اجتماعی خاصیت خود را از دست داده و نیاز به بازنگری اساسی دارند.
  امروز با اقتدار مصرف کننده و مخاطبان فعال مواجهیم و باید آنها را بیش از پیش جدی بگیریم.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 01:04

  قرق رسانه‌ای سخت و منفی به دلیل شکل آشکار و غیرقابل انکار آن وهمچنین لزوم تنویر یا توجیه افکار عمومی،معمولا علنی شده و با قرق رسانه‌ای نرم تحت پوشش رسانه‌ای قرار می‌گیرد.
  قرق رسانه‌ای له یا علیه را به ترتیب؛#قرق_رسانه_ای_مثبت و #قرق_رسانه_ای_منفی می‌گوییم.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 00:35

  مسدود کردن صفحه‌ها،کانال‌ها وگروه‌ها و به طور کلی محدود کردن سطح دسترسی کاربران برنامه‌های شبکه اجتماعی؛سریع‌ترین روش قرق رسانه‌ای سخت و منفی است.
  در #قرق_رسانه_ای_سخت_و_منفی، صفحه کاربران تحت قرق رسانه‌ای از طریق سخت افزار و‌برنامه مسدود میشود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 00:14

  حذف صفحه کاربران شبکه‌های اجتماعی توسط صاحبان رسانه و دارندگان توان سخت افزاری، قرق رسانه‌ای سخت و‌ منفی است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_سخت_و_منفی

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/25 ساعت 01:41

  تحریم‌های بین المللی می‌تواند باعث خارج شدن سایت‌ها از دسترس مخاطبان و کاربران شود. این یعنی قرق رسانه‌ای سخت می‌تواند ابعادی گسترده‌تر از اهداف،برنامه‌ها و کارکردهای رسانه داشته باشد.
  قرق رسانه‌ای سخت در جهت حفظ منافع صاحبان تکنولوژی و‌قدرتها اتفاق می‌افتد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/13 ساعت 19:53

  حذف پست‌های کاربران در برنامه‌های فعال شبکه‌های اجتماعی نمونه بارز قرق رسانه‌ای سخت و منفی است. این گونه قرق رسانه‌ای توسط دارندگان تکنولوژی و توانمندی بهره برداری از امکانات سخت افزاری فضای مجازی انجام می‌شود و امکان پذیر است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_سخت_و_منفی