• محمد رضا قادری   mrghaderi@

      1397/12/09 ساعت 18:50

      بزرگترین #خیانت به یک ملت، کشتن امید در دلهای آن ملت است. ویران کردن یک ملت به خیال ویرانی و تصاحب یک نظام بزرگترین #جنایت به نام مبارزه سیاسی است. شادکامی در روزگار سختی مردم با تظاهر به همدردی و نوع‌دوستی بارزترین نمونه #نفاق و آفت جامعه است. #تحریم #نسل‌کشی‌نوین ملت هاست.