• در نتیجه، نسبت پشتیبانی بازنشستگی کشوری بسیار پایین بوده و به کمتر از یک کاهش یافته. این نسبت گرچه در تامین اجتماعی به دلیل سیاست فوق بالاست اما روند آن خوب نیست. نابسامانی وضعیت #اشتغال و کاهش #نرخ_باروری زنان از مهمترین علل این روند هستند./۹