• وقتی به آخرگزارش #واشنگتن_پست درمورد #نامزدهای_گلدن_گلوب رسیدم که گزارشگرانش این پنج تن هستند آرزویم برای مطبوعات ایران تجدید شد که‌ای کاش صاحبان رسانه‌های ما اجازه و فرصت ابرازهویت رابه خبرنگاران بدهند تا نامشان رابه عنوان مولف پای اثربگذارند والبته خودشان هم بر توانشان بیفزایند