• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/02 ساعت 12:33

    متهم:در خیابانهای شهر به دنبال خانمها می‌رفتم و در مکانی خلوت [با جسم تیز] به آنها می‌زدم، مدتی است که از لحاظ روانی تحت فشار فرار دارم؛ به همین علت اقدام به این کار می‌کردم، بیشتر در مناطق #خانی‌آباد، #نازی‌آباد، خیابان #نبرد و #افسریه این کار را می‌کردم