• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/04/19 ساعت 22:26

    در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که اگر کسی بخواهد کار انقلابی کند علاوه بر تبیین تئوری‌ جدید، باید مقاومت شبکه‌های شکل گرفته قدرت و ثروت را نیز در هم شکند. رویارویی تفکر #انقلاب با جریان #نئولیبرال در حال حاضر مسئله مرگ و زندگی است. #حجامت_نظام

  • شبکه افق سیما   Ofogh_tv@

    1396/09/05 ساعت 22:30

    دکتر حجت عبدالملکی در برنامه زنده #جهان_آرا: در جامعه #نئولیبرال سیاستمدارن وضع زندگی را برای مردم خوب جلوه می‌دهند در صورتی که هر اتفاق اقتصادی همانند این جمعه سیاه که در این کشور‌ها می‌افتد سودی است در جیب این #سرمایه دارن