• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

      1397/10/25 ساعت 14:53

      #میرمحمودموسوی خیلی تند به روزنامه سازندگی درباره تیترامروزشان -ترک در حصر- اعتراض کرده است :«می گویم تغییری در وضعیت حصر #میرحسین به وجود نیامده است»
      قوچانی سردبیر روزنامه جواب داده است: آرزوی ما از بین رفتن همه #شکافها و به طور مشخص بازگشت به شرایط قبل از #سال۸۸ است.