• احسان محمدی   ehsanm92@

      1397/09/13 ساعت 13:58

      این چند جمله از مداحان یزدی را دوست دارم: چیستی ای مُلک ری؟ فتنه گری تا به کی؟ این همه مفتی و شیخ/ این همه قاضی شریح ‌حکایت چنگ زدن و دل نکندن بعضی آدم‌ها به میز و منصب عجیب است. از خودم مدام می‌پرسم: چیستی ای میز؟! چیستی ای #مُلک_ری که من نمی‌فهممت؟ #بازنشستگان