• عرفان حاجی‌ پروانه   erfanhajiparvan@

    1397/05/15 ساعت 23:19

    صدرالساداتی پیگیر است.دغدغه مند به نظر می‌رسد.اما روش عدالتخواهی و مبارزه او با #بورژوازی_اسلامی به نظر تاییدی بر همان سخن است که می‌فرماید: فساد #موردی داریم نه #سیستمی. (از این جهت که صدرالساداتی انسان هایی را از یک سطل اشرافی لجن بیرون میکشد و باز خواست می‌کند)