• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1398/06/11 ساعت 23:12

    انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، #محمدرضاشمس و #مهدی_حجوانی را برای جایزه‌ی #آستریدلیندگرن نامزد کرد. شورای کتاب کودک،کانون پرورش فکری و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای این جایزه نامزد معرفی می‌کنند. امیدوارم یکی از دوستان ایرانی دریافت کننده این جایزه باشد.

  • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

    1397/10/24 ساعت 12:23

    بزرگداشت #مهدی_حجوانی است. او سی وپنج ساله که برای کودکان میکوشد. شکوفه،ارشاد،قلمرو، پژوهشنامه،انجمن نویسندگان،کتاب ماه، انجمن تصویرگران، لاکپشت پرنده، و جاهای دیگر. با افتخار خود را شاگرد و مدیونش میدانم. اعتدلال بزرگترین درس او برای ما بوده. مستتدام باد #ادبیات_کودک #نقدادبی