• سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

    1397/10/24 ساعت 12:23

    بزرگداشت #مهدی_حجوانی است. او سی وپنج ساله که برای کودکان میکوشد. شکوفه،ارشاد،قلمرو، پژوهشنامه،انجمن نویسندگان،کتاب ماه، انجمن تصویرگران، لاکپشت پرنده، و جاهای دیگر. با افتخار خود را شاگرد و مدیونش میدانم. اعتدلال بزرگترین درس او برای ما بوده. مستتدام باد #ادبیات_کودک #نقدادبی