• هی «ایستادیم» و لگد خوردیم از مدعی‌ها فحشِ بد خوردیم تا چشم وا کردیم این دنیا … تا میشد و میخورد زد …خوردیم! *** عشق از کسی عبرت نمیگیرد عاشق بمیرد خط نمیگیرد ازآنکه باخون پای حرفش ماند دیگر کسی بیعت نمیگیرد! *** #حامد_زمانی #منشع ۲ * #شعر کامل در