• چکیده‌های ارسالی به همایش دو سالانه آزفا داوری شدند #مقاله #داوری #آزفا http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۶۵/٪DA٪۸۶٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۲٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

  • اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1396/11/05 ساعت 08:08

    زمانی که دولتمردان ایالات‌متحده آمریکا برای پیگیری سیاست‌های استکباری خود، بر استفاده از ابزار #تحریم برای فشار بر دولت انقلابی ایران متوسل شدند، اصلی‌ترین هدف تحریم‌های اعمال‌شده، ایجاد تغییر در رفتار منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بوده است/#مقاله: