• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/05/29 ساعت 10:16

    «عدم عضویت در FATF کشور را منزوی می‌کند» هر کشوری که در بهترین شرایط #امنیتی و #اقتصادی باشد اگر از این #معاهده خارج یا از #عضویت در آن سر باز بزند در #جامعه #بین_الملل #منزوی خواهد شد http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۹٪d۸٪af٪d۹٪۸۵-٪d۸٪b۹٪d۸٪b۶٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-fatf-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۸٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪da٪a۹٪d۹٪۸۶٪d۸٪af/ …