• مهدی رسولی   rasoolifini@

    1398/05/18 ساعت 00:04

    دعوای #مفسران، سر #مفهوم نیست. چون مفاهیم بدیهی اند. دعوا سر #مصداق است. #شأن_نزول هم مصداقی از مصادیق است. هزار سال است که مفسران شیعی و سنی بر سر شأن نزول آیات #افک و اینکه در خصوص کدام شخص نازل شده دعوا می‌کنند، در حالیکه این دعوا لزومی ندارد. /۲