• بی توجهی روزنامه #شرق امروز به دستگیری #مرضیه _امیری خبرنگار خود، بدون خبر و عکس در ص اول. خبر کار شده در این زمینه در ص۲ و اختصاص چند سطر به موضوع.