• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/01 ساعت 11:56

    تعداد #زنانی که در ایران تنها زندگی می‌کنند تقریبا دو برابر #مردانی است که تنها زندگی می‌کنند سهم خانوار تک نفره دارای #سرپرست زن از کل #خانوار تک نفره: ۶۶ درصد سهم خانوار تک نفره دارای سرپرست مرد از کل خانوار تک نفره: ۳۴ درصد /مرکز آمار