• علی احمدی مهر   aliahmadimehr_@

    1398/05/30 ساعت 19:08

    لازم است تذکر دهم که ممکن است در این اوقات در آنجا مسائلی مربوط به مرجع طرح شود یا خدای نخواسته کشمکش بین جوانها شروع شود، شما و تمام دوستانِ اینجانب باید از این مسائل برکنار باشید و یک کلمه دخالت نکنید، چنانچه در اینجا(نجف) نیز همین امر را سفارش داده‌ام … #مرجع_سازی