• علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

      1397/12/18 ساعت 17:19

      از #مرتضی_کردزنگنه جانباز حادثه تروریستی اهواز پرسیدم چندتا تیر خوردی؟ گفت رفقای استقلالی ام میگویند بگو ۵تا اما راستش را بخواهی ۶تا خوردم یک چشمش نابینا شده اما از هیچکس طلبی نداشت،بمب انرژی و پر از روحیه بود همه نگرانی اش اما امروز،اوضاع نابسامان اقتصادی مردم بود #مدافعان_امنیت