• امير مسروري   masrouriamir@

      1397/03/19 ساعت 02:45

      کمتر مدیر مسول رسانه انقلابی دیدم که نگاهش به حاکمیت و دولت یک نگاه مشترک و غیر انفکاک باشد. دکتر را از نزدیک میشناسم،نگاهش در توییتر متفاوت از واقعیتش نیست و در روزنامه هام همین نگاه دنبال میکند. #مدیرت_انقلابی