• علی زادمهر   zadmehr@

      1398/05/23 ساعت 21:41

      این لیست بدلیل اینکه تو #خبرگزاری کار می‌کنم زودتر بدستم رسید و بعد هم‌گزارش نوشتم‌ که در ایلنا منتشر شد ولی در همان نگاه اول در لیست حقیقی مشخص شد که #محمد_رضا_شجریان‌ در لیست، آن شجریان هنرمند نیست