• آقای #محمد_جواد_ابطحی وظیفه شما کشف انگیزه‌ی رسانه‌ها نیست ‌. وظیفه شما کشف انگیزه‌ی تجاوز و بررسی آسیبهای فردی و جمعی آن است و تمام .ماجرا را هجو نفرمایید . اهالی رسانه شرافتمندانه پی گیر این موضوع هستند . شوخی را تمام کنید و تمام