• خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:
    یکشنبه ۱۸ اکتبر، ۲۷ مهر ۹۹ ساعت ۳:۱۳ بامداد #محدودیت‌های_تسلیحاتی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ ملغی می‌شود.
    این باور شکست تاریخی #آمریکا ست که به رغم تمامی گردن کشی‌ها و حیله گری‌ها و اقدامات فراقانونی نتوانست کار خود را جلو ببرد

  • بیانیه وزارت امور خارجه درخصوص پایان #محدودیت‌های_تسلیحاتی

    امروز، همه محدودیت‌های انتقال اقلام تسلیحاتی به و از #ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد به صورت خودکار خاتمه یافت