• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1396/10/22 ساعت 20:08

    یادداشت #مجید_ابهری (رفتارشناس) برای #آفتاب_یزد همچنین همایش دعا برای شهرهای دیگر که به آلودگی هوا دچار هستند برگزار کنند. جای تاسف دارد که به جای اندیشیدن راه حل مناسب، نهادهای سازنده و کاربردی در این زمان متوسل این شوند که از مردم بخواهند دعا کنند.