• رقابت شروع شد.۳۱کاندیدای هیات رئیسه #مجمع_ملی_جوانان،تبلیغات انتخاباتی را شروع کردند تاهفته آینده ۹عضو هیات رئیسه مجمع مشخص شوند انتخابات جالبی شده. دراین انتخابات تااینجا همه چیز داشته ایم:ائتلاف، تخریب، توهین، اردوکشی خیابانی، رقابت،رفاقت، سهمیه زنان. فقط یک چیزنداشتیم:ردصلاحیت

  • حالا قراراست ابتدای بهمن ماه نمایندگان۳۱ استان دورهم جمع شده وبرای اولین بار #مجمع_ملی_جوانان راتشکیل دهند.مجمع ملی، یک هیات رئیسه انتخاب و این جمع امکان پیگیری مطالبات از ارگانها، همکاری باسازمانهای بین المللی و ظرفیت سازی برای استفاده ازجوانان درسطوح اجرایی ومشورتی را خواهدداشت