• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1399/03/17 ساعت 22:26

    توجه به کرامت و شان #مجرم_سیاسی و قائل شدن امتیازات خاص برای وی تحول بزرگی در سیستم قضایی کشور است که ابلاغ شد.عدم تشدید جرم در صورت تکرار مشابه قبلی،نگهداری در مکان مناسب و جدا از مجرمین دیگر.تقلیل مجازات توهین، نشر اکاذیب وافترا به مسئولان کشور و..بسیار ارزشمند است
    #تحول_قضایی