• وحید یامین پور   yaminpour@

  1397/10/23 ساعت 08:21

  … و گفت: «علامت آنکه حق او را دوست دارد آن است که سه خصلت بدو دهد. سخاوتی چون سخاوت دریا، شفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی چون تواضع زمین.» تذکرة الأولیاء عطار نیشابوری #متون_کهن

 • وحید یامین پور   yaminpour@

  1397/10/05 ساعت 20:28

  کم عجیب نیست متنی را که بیش هزار سال پیش نوشته شده، می‌خوانیم و می‌فهمیم و بیشتر واژه‌هایش را اکنون به‌کار می‌گیریم. این استواری و قوام، در کمتر زبان و قومی پیدا می‌شود. #متون_کهن سفرنامه ناصرخسرو

 • وحید یامین پور   yaminpour@

  1397/11/05 ساعت 22:45

  برهمن گفت: خردمند به سخن دشمن التفات نکند وهرچند از دشمن دانا و مخالف داهی تلطّف و تودّد بیش بیند در بدگمانی و خویشتن نگاه داشتن، احتیاط زیادت کند و دامن از او بهتر در چیند؛ چه اگر غفلتی ورزد و زخم گاهی خالی گذارد هرآینه کمین دشمن گشاده گردد. #FATF #برجام #متون_کهن کلیله و دمنه

 • وحید یامین پور   yaminpour@

  1397/10/20 ساعت 11:00

  نقل است بایزید از پس امامی نماز میکرد. پس امام گفت: یا شیخ! تو کسبی نمیکنی و از کسی چیزی نمی‌خواهی. از کجا می‌خوری؟ شیخ گفت: «صبر کن تا نماز قضا کنم که نماز از پیِ کسی که روزی دهنده را نداند، روا نبود.» تذکرة الأولیاء عطار نیشابوری #متون_کهن

 • وحید یامین پور   yaminpour@

  1397/10/01 ساعت 21:29

  کوشش اهل عالم در ادراک سه چیز است: ساختن توشه آخرت و تمهید اسباب معیشت و راست داشتن میان خود و مردمان به کم آزاری و اذیت #متون_کهن