• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

   1398/05/27 ساعت 16:45

   میگویند نتوانستند بین #قصرشیرین و #متری۶ونیم به توافق برسد پس این مستندانتخاب شده
   ۱۹ساله مستندی برنده اسکارنشده
   سال۹۱مستند «این فیلم نیست» میرطهماسب دربین۱۵مستندبرتراسکارقرارگرفت بدون اینکه ازکشوری فرستاده شود
   کاش بااین انتخاب سهمیه نسوخته باشد
   کاش هیات انتخاب سرتجربه‌اش بایستند