• محمود صادقی   mah_sadeghi@

      1397/03/22 ساعت 19:26

      دیروز در نشست کمیته تخصصی کارگروه فراقوه‌ای #مبارزه_بازمین_خواری شرکت کردم؛ دراین نشست سامانه صدور مجوزهای واگذاری زمین در سازمان اموراراضی کشور ارائه و آثار آن بر شفافیت و تسهیل صدور مجوزها در سطح کشور تشریح و چالش‌های حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی حریم شهرها بررسی شد.