• دعای #امام_سجاد (ع)درماه رجب:
    اى خدایى که مالک حاجتهاى نیازمندان ودانابه اسرارخاموشانى هرسؤالى رابه لحظه میشنوى و پاسخش راآماده دارى
    اى خدا!وعده‌هایت همه صادق نعمتت فراوان و رحمتت وسیع است
    پس برمحمدوآل محمد(ص)درودفرست وحوایج مرادردنیاوآخرت برآورکه توبرهرچیز توانایى
    #ماه_مهربانی