• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/03/20 ساعت 12:17

    خیلی هامون سعی میکنیم کارهای اداری مونو که مستلزم رفت و آمد تو خیابان هاست به بعد از #ماه‌رمضان منتقل کنیم تا روزه داری راحت‌تری داشته باشیم.حالا درهمین ماه رمضان #اسرائیل دهها فلسطینی را که درمیان شان کودک هم کم نیست به شهادت رساند. خجالت میکشم روزه خود را با روزه آنهاقیاس کنم.

  • احسان تقدسی   demokracy@

    1397/02/26 ساعت 21:37

    دوستی میگفت همکاران شرکت شان در #کانادا به احترام وی در #ماه‌رمضان جلوی او غذا نمی‌خوردند. بماند ک در همین #تهران اساسا روزه خواری علنی برای برخی مایه مباهات است.