• حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

    1397/11/15 ساعت 23:33

    سرداری، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع از #مالچ_پاشی در زیستگاه‌هایی از خوزستان که نیازی به مالچ پاشی ندارند تا حدی دفاع کرده اما گفته که @doe_ir نقشه جدید مناطقی که نیاز به مالچ پاشی ندارند را ارائه کند. https://www.isna.ir/news/۹۷۱۱۱۴۰۷۸۱۳/٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AE٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DA٪۸۶-٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AD٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۸٪D۸٪AD٪D۸٪B۴-٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶ …