• هموطن سایت فدراسیون مُرد، وارد میشی تنفس دهان به دهان ماساژ قلبی و غیره فراموش نشود. #لیست_تیم_ملی

  • پادشاه لخت بود. مردم می‌دیدند. پچ‌پچ‌ها شروع شد. بعضیا می‌گفتند حتما ما نمی‌فهمیم، بالاخره او‌ پادشاه است، دنیا دیده است؛ مثل ما نیست که. پادشاه اما لخت بود. #لیست_تیم_ملی