• چه بخواهیم یا نخواهیم سلاح بخریم یا بفروشیم #لغو_تحریمهای_تسلیحاتی یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک بر آمریکاست. ترامپ میخواست از ورق تسلیم ایران و آمدنش پای میز مذاکره برای بردن انتخابات استفاده کند اما گویا این لقمه بزرگتر از دهانش بوده و حالا بدجور راه تنفسش را در حساسترین لحظات گرفته