• در یادداشت امروز #فرهیختگان به موضوع تاریخی میرزا ملکم‌خان و قرارداد انحصاری راه‌اندازی #قمارخانه در دوره ناصرالدین شاه قاجار و شباهتش با وضعیت برنامه‌سازی این روزهای #صدا_و_سیما با عنوان «ترویج فرهنگ ملکم‌خانی در صداوسیما» پرداختم.