• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/16 ساعت 15:10

    هیچگاه هیچ کشوری در ارتباط با یک زورگو دست‌های خودش را از طریق #رفراندوم نمی‌ببندد. در این صورت آن #قلدر تمام ‌شرایط غیرمنطقی خودش را به آن کشور تحمیل می‌کند.