• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/03/24 ساعت 13:05

    الخاطرین على أعدائهم أبدا من المحامد فی أوقى من الجنن #ابوالطیب_المتنبی همواره کسانی را که متکبرانه از کنار دشمنان می‌گذرند، می‌ستایم، کسانی که شکوه و مکارم‌شان، آنها را بیشتر از سپر و سلاح نگهداری می‌کند. #قصیده مدح خصیبی کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی