• عباس آخوندی   AbbasAkhoundi@

    1398/03/09 ساعت 15:32

    سوگند به عصر، که #انسان دست‌خوش زیان است، مگر آنان‌که ایمان آورد و کردارهای شایسته کرده و هم‌دیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده‌اند (#والعصر). این روزها دستم به قلم نمی‌رود. تنها به #قران پناه می‌برم. باشد که تذکری برای خودم و هر آن‌که چشم بینا و گوش شنوایی دارد باشد.

  • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

    1397/11/11 ساعت 23:36

    هر که بدی کند جز به مانند آن کیفر نیابد، و از مردان یا زنان کسانی که کار شایسته انجام دهند در حالی که مومن باشند، آنان در بهشت درآیند و در آن بی حساب روزی یابند غافر (۴۰) #قران