• سعید سلیمانی   soleymany@

    1398/08/06 ساعت 09:01

    نیازمند یک مشاور است که گام‌به‌گام همراه سازمان باشد، راه را نشانش دهد و با سازمان #قدم بردارد! نه اینکه، برود، پروژه پژوهشی انجام دهد، خروجی را مکتوب کند، بیاید و تحویل دهد! فرصتی برای پژوهش صرف، که نتیجه‌اش برود گوشه کتابخانه نداریم! #این_ور_میز

  • محمد رضا اسدی   mohd_reza_asadi@

    1397/09/23 ساعت 00:28

    #تصویر_روز حتما که نباید #قدم زد ….