• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/22 ساعت 11:51

    در واقع تعجب کیهان از نزدیک شدن دولت به اجرای یکی از بندهای #قانون‌اساسی است؛ یکی از گرفتاری‌های این مملکت است که بعضی‌ها از اجرای قانون شاکی‌اند؛ خنده داریم کلا!

  • آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1396/08/03 ساعت 23:20

    افرادی که درکشور زندگی می‌کنند و #قانون‌اساسی آن کشوررا پذیرفته و ازحیث عمل ناسازگاری باآن نداشته اند،از مصادیق کافرانی که درآیه آمده،نیستند