• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/12/06 ساعت 01:27

    بزرگترین دشمنان هر نگرش انسانی، دوست داران افراطی و حامیان کم سوادش هستند. از آزادی تا #فمنیسم، از #دمکراسی تا دین.

  • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1397/09/23 ساعت 18:36

    ۱) حکم کلی دادن راجع به #فعالین_زنان و #فمنیسم هم داردبه ابتذال میرسد.یکی میگوید فلان کاربرکه #فمنیست است،فلان حرف بیربط را زده پس حتمافمنیستها همین هستند.بعدمیگویی کاربری بانام مستعار لزومامبنای جنبش زنان نیست،ناراحت میشوند.دیگری نیزمیگویدتجربه من ازفعالین زنان اطرافم این است!