• محمد نهاونديان   Nahavandian_ir@

    1396/05/25 ساعت 21:33

    درحوزه ز.خ، نیاز به بروکراسی عریض وطویل نداریم، بلکه باید در راستای #فرهنگ‌سازی و ایجاد فضاهای حمایتی دراین بخش گام‌های بلندتری برداشته شود.